Instalacje odpopielania

 

Instalacja odbioru i transportu odpadów paleniskowych stanowi ważny element wyspy kotłowej. Na układ odpopielania składają urządzenia i instalacje, których zadaniem jest odbiór popiołu w punktach jego wytrącania oraz transport na składowisko lub do zbiorników magazynowych.

 

Popiół odprowadzany jest spod: komory paleniskowej, drugiego ciągu kotła, przewału, elektrofiltrów oraz spod przewodów dymowych (komina). W zależności od postaci, granulacji i miejsca wydzielania rozróżnia się: żużel, popiół lotny i popiół drobny. Do odpopielania elektrowni są stosowane instalacje odpopielania: mechaniczne, hydrauliczne i pneumatyczne, a także ich kombinacje. O wyborze rodzaju systemu instalacji odpopielania decydują ilość, jakość oraz własności popiołu, odległość od składowiska, warunki wodne, a także wymagania stawiane przez odbiorców popiołu. Fizyczne i chemiczne własności popiołu w zależności od składu chemicznego mogą być bardzo rożne. Niektóre składniki popiołu pod wpływem wody mogą powodować skłonność popiołu do cementacji (CaO) lub jego puchnięcia ( Al2O3).

 

W naszej ofercie dostępne są układy odpopielania i odżużlania mokrego, dostosowane do wymagań danego typu kotła, wymagań Inwestora, a także jakości spalanych paliw.

Stosujemy sprawdzone rozwiązanie konstrukcyjne, które gwarantują wysoką dyspozycyjność pracy w poszczególnych warunkach eksploatacyjnych występujących w przedmiotowych instalacjach.

Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych instalacji odpopielania, a także zastosowanie produktów światowych marek przekłada się na bezawaryjną pracę naszych urządzeń w ruchu ciągłym bloków energetycznych.

Instalacje odżużlania mokrego, wykonywane przez nas, składają się z:

- leja żużlowego znajdującego się pomiędzy wylotem leja komory paleniskowej kotła a odżużlaczem zgrzebłowym
- odżużlacza zgrzebłowego wykonanego z elementów i zespołów odpornych na ciężkie warunki pracy,
- kruszarki,
- systemu transportu taśmowego, zgrzebłowego lub kubełkowego, odprowadzającego żużel do miejsca składowania odpadów lub ilosów magazynowych.

 

Schemat linii odpopielania

Schemat linii odpopielania

Dla bloków energetycznych z kotłem fluidalnym oferujemy dostawę kompletnych układów przykotłowych schładzania i odtransportowania popiołu z komory paleniskowej kotła do zbiornika magazynującego. W tych kotłach mają zastosowanie układy suchego odpopielania. Przedmiotowe układy wyposażamy w przesiewacz i kruszarkę.

System suchego odpopielania, to nowoczesne rozwiązanie, które w szybkim tempie zastępuje na świecie tradycyjną metodę hydroodpopielania. Posiada ono szereg zalet powodujących, że kolejne koncerny energetyczne decydują się na jego wdrożenie na terenie swoich zakładów. Metoda ta ogranicza konieczność użycia wody w procesie schładzania i transportu popiołu (woda nie jest zanieczyszczana), pozwala na redukcję emisję CO2, a także istotnie zmniejsza koszty produkcji i utrzymania systemu. Instalacje te, stające się powoli standardem w takich krajach jak na przykład Niemcy, czy Holandia, są jeszcze bardzo mało wykorzystywane w Polsce.

W ostatnich latach ochrona środowiska stała się głównym celem dla wielu elektrowni na świecie. W chwili obecnej wszystkie wysiłki koncentrują się na redukcji emisji (CO2, NOx, SOx, pyły, itp.) oraz na waloryzacji popiołu, traktowanego jako odpady jeszcze kilka lat temu.

Poza tym, kilka lat temu, zostały dokonane zmiany międzynarodowych norm, które regulują możliwości wykorzystania popiołu jako składnik cementów i betonów. W ten sposób popiół nie jest już odpadem, ale może być uważany za źródło przydatnych produktów ubocznych, jeżeli przestrzega się limitów określonych w normach.

 

Odpopielanie realizowane przez Prefamet Zremb S.A. korzysta z wysokiej jakości produkowanych przez nas urządzeń takich jak:

- przenośnik ślimakowy / podajnik ślimakowy
- przenośnik zgrzebłowy / podajnik zgrzebłowy
- przenośnik zgarniakowy / podajnik zgarniakowy
- przenośnik zabierakowy / podajnik zabierakowy
- przenośnik śrubowy / podajnik śrubowy
- przenośnik cięgnowy / podajnik cięgnowy
- przenośnik kubełkowy / podajnik kubełkowy / elewator
- transporter
- schładzacz popiołu
- rynna aeracyjna