Zsuwnie, zsypy

Zsuwnie i zsypy należą do urządzeń pomocniczych i służą do transportu materiałów luzem.

Zsuwnie i zsypy mają zastosowanie jako przewody zasilające urządzenia transportowe, zbiorniki lub inne urządzenia technologiczne albo jako przewody odprowadzające materiał z jednego przenośnika do zbiornika lub na inny przenośnik.

Dodatkowo zsypy mogą być wyposażone w zasuwy lub klapy na wlocie lub wylocie w celu regulacji i sterowania przepływem materiału.

Prefamet oferuje zsypy jednod- lub wielodrożne z napędem elektrycznym, pneumatycznym lub sterowane ręcznie.